Talpinimo taisyklės

Sutarties objektas
Paslaugų teikėjas serveris24.lt (individualios veiklos Nr. 1169227, toliau „Teikėjas“) įsipareigoja suteikti virtualaus serverio nuomos ir/arba interneto vardų (domenas) palaikymo paslaugas, o Paslaugų užsakovas (toliau „Užsakovas“) įsipareigoja laiku apmokėti už suteiktas paslaugas bei laikytis numatytų žemiau nurodytų taisyklių.

Šalių įsipareigojimai
1. Teikėjo įsipareigojimai:
1.1. Sukurti ir paruošti virtualųjį serverį naudojimui;
1.2. Suteikti Užsakovui virtualaus serverio nuomos paslaugas, už paslaugas apmokėjus pagal iš anksto pateiktą sąskaitą-faktūrą;
1.3. Pašalinti paslaugų teikimo sutrikimus maksimaliai per 48 val., ir apie tai informuoti Užsakovą;
1.4. Užtikrinti Užsakovo informacijos konfidencialumą, išskyrus tą, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. Užsakovo įsipareigojimai:
2.1. Pateikti Teikėjui teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją bei informuoti apie šios informacijos pasikeitimus ir atlyginti galimus nuostolius, patirtus dėl neteisingos informacijos pateikimo.
2.2. Laikytis šioje sutartyje nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių.
2.3. Užsakovas, prisijungdamas ir naudodamasis www.serveris24.lt paslaugomis, patvirtina, kad su Talpinimo taisyklėmis bei Privatumo politika susipažino, jas suprato ir sutinka.
2.4. Informuoti teikėją apie pastebėtus virtualaus serverio sutrikimus.

Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka
1. Teikėjo teikiamoms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodomi adresu www.serveris24.lt
2. Teikėjas pasilieka sau teisę bet kada keisti nurodytus įkainius.
3. Užsakovas įsipareigoja laiku atsiskaityti už paslaugas ir laiku (sąskaitoje nurodytais terminais) apmokėti pateiktas sąskaitas-faktūras.

Šalių atsakomybė
1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
2. Teikėjas neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl paslaugos teikėjo kaltės.
3. Teikėjas neatsako už bet kokius apribojimus, kuriuos užsakovui taiko tretieji asmenys.
4. Teikėjas neatsako už Užsakovo viešai ar neviešai platinamos informacijos ar kitų laikmenų turinį naudojantis virtualaus serverio paslaugomis.
5. Teikėjas už draudžiamos informacijos bei laikmenų viešinimą ar platinimą numatytų Lietuvos Respublikos teisinių aktų ir šios sutarties taisyklių naudodamas virtualaus serverio paslaugas atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
6. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei sutarties nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių Force Majeure (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės ir pan. Lietuvos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šios sutarties įsipareigojimų vykdymui.

Virtualaus serverio nuomos paslaugų taisyklės
1. Draudžiama Teikėjo paslaugas naudoti: pornografijos, smurto, terorizmo, rasizmo propagavimui, žmogaus laisvę, teises ir orumą žeidžiančios informacijos, piratinės produkcijos platinimui bei kitos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos informacijos viešinimui bei platinimui.
2. Draudžiama paslaugas naudoti stipriai apkraunant serverio resursus ir trukdant kitiems šių paslaugų naudotojams (pvz.: on-line žaidimams), kenkti ir kitaip įtakoti kitų virtualaus serverio paslaugų naudotojų darbui ir informacijos saugumui ir konfidencialumui.
3. Už virtualiame serveryje talpinamos informacijos turinį atsako Užsakovas.
4. Draudžiama Teikėjo paslaugas naudoti reklaminių ir nelageidaujamų (angl. Spam) laiškų siuntimui. Standartinis laiškų siuntimo limitas - 100 laiškų per valandą.

Sutarties galiojimas ir jos nutraukimo pagrindai
1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo arba sutikimo (užsakymą atliekant internetu svetainėje www.serveris24.lt) dienos. Sutartis yra neterminuoti.
2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo apie tai Teikėją informavus prieš 14 kalendorinių dienų.
3. Teikėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti virtualaus serverio paslaugas ar nutraukti šią sutartį, jei Užsakovas nevykdo bent vieno iš sutarties įsipareigojimų ar virtualaus serverio nuomos paslaugų taisyklių apie tai informavus Užsakovą. Pažeidus minėtas taisykles sumokėtas mokestis už paslaugas - negrąžinamas.
4. Teikėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti svetainių talpinimo taisykles.
5. Užsakovo iniciatyva nutraukus paslaugų teikimo sutartį ar jo iniciatyva keičiant paslaugų teikimo planus, sumokėtos įmokos yra negrąžinamos.
6. Sutarties šalys neatsako už sutarties nevykdymą dėl nenumatytų ir neišvengiamų įvykių ar aplinkybių atsiradusių dėl trečiųjų šalių įtakos.

Privatumo Politika
1. Informacija apie svetainėje naudojamus slapukus pateikiama čia.

Kitos nuostatos
1. Sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. Visi ginčai dėl kurių šalims nepavyksta susitarti, gali būti nagrinėjami teisme pagal Teikėjo buveinės vietą.
3. Sutartis ir jos priedai yra sudaryti dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną – kiekvienai sutarties šaliai.
4. Sutarties šalių rekvizitai: pasikeitus bet kurios iš sutarties šalių rekvizitams, ši šalis įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.